SlovníkSlovník (zdrobnělina: slovníček) je nejčastěji abecedně řazený seznam slovní zásoby, vysvětlující slova z různých hledisek. Sestavováním slovníků se zabývá lingvistická disciplína zvaná lexikografie. Ve většině slovníků jsou slova zachycena pouze ve svém základním tvaru, tzv. lemmatu, přestože např. slovníky v rámci jazykových učebnic mohou obsahovat i nepravidelné tvary. Slovníky se vyskytují tradičně nejčastěji v knižní podobě (např. Slovník spisovné češtiny). V poslední době se však objevují i digitální slovníky, dostupné na CD nebo na internetu, např. Wikislovník (český otevřený slovník) nebo anglický dictionary.com.

Wikipedie je největší celosvětová online encyklopedie.

Typy slovníků

Podle rozsahu se slovníky často dělí na:
slovníky malé, kapesní (do cca 10 000 hesel)
slovníky střední (do cca 60 000 hesel)
slovníky velké (nad 60 000 hesel)
Podle typu se rozdělují na:
slovníky výkladové (jednojazyčné)
Jsou napsány celé v jednom jazyce, u každého slova lze nalézt informace ve stejném jazyku, dále je lze rozdělit na:
slovníky současného jazyka
významové (též sémantické, výkladové) – s definicí každého hesla (v témže jazyku)
pravopisné
frazeologické (idiomatické)
slovníky synonym
slovníky rýmů
slovníky cizích slov
slovníky zkratek
slovníky dialektů
slovníky slangu
slovníky argotu
slovníky citátů
slovníky jednotlivých historických období
slovníky etymologické (s genezí každého hesla)
slovníky popisující slovní zásobu profesních skupin, např.
Filosofický slovník,
Lékařský slovník,
Defektologický slovník,
Biblický slovník,
slovníky technických pojmů (terminologické)
geografický/místopisný slovník
speciální
retrográdní
valenční
frekvenční (řazený podle používanosti hesel)
slovníky překladové (vícejazyčné, polyglotické)

Slouží pro překlad z jednoho jazyka do druhého, ke slovům jednoho jazyka obsahují jeho překlad v druhém jazyce, často i s výslovností, komentářemi, frázemi a příklady, nebo jinými doprovodnými informacemi. Některé větší překladové slovníky obsahují i druhou část, ve kterém jsou slova pro zpětný překlad z druhého jazyka do prvního. Tyto slovníky mohou být i specializované, například se omezovat jen na odborné termíny z některé oblasti. Mezi nejvýznamnější česká nakladatelství slovníků patří Fraus, Leda, Lingea, Fin, TZ-one.

Své místo na Tiscali mají i finance, cestování, hry, horoskopy, recepty nebo auta.

Přenesený význam slova

Slovo se používá také v přenesených významech, patrně nejčastější bude označení pro individuální slovní zásobu (mluvy) člověka („má vybraný slovník“, „používá podivný slovník“ apod.). Některé jazyky, např. angličtina, rozlišuje slovník v podobě knižní nebo elektronické – dictionary (řídce dikcionář) – a slovník slovní zásoby – vocabulary (počeštěné vokabulář se téměř nepoužívá). Kořeny těchto slov jsou slova diction – mluva nebo v širším smyslu způsob vyjadřování.


Reklama:

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!